Phần mềm hệ thống

Tại đây

Danh sách các phần mềm hệ thống cho dòng Tivi Smart

1: Tải phần mềm hệ thống cho Model S32DF2200 Tại đây

2: Tải phần mềm hệ thống cho Model S40DF2200 Tại đây 

3: Tải phần mềm hệ thống cho Model S40EK2500 Tại đây

4: Tải phần mềm hệ thống cho Model S43DF2200 Tại đây

5: Tải phần mềm hệ thống cho Model S50EK2100 Tại đây

6: Tải phần mềm hệ thống cho Model S55EK2100 Tại đây

7: Tải phần mềm hệ thống cho Model S50DF2200 Tại đây

8: Tải phần mềm hệ thống cho Model CS50DU3000 Tại đây

9: Tải phần mềm hệ thống cho Model CS55DU3000 Tại đây

10: Tải phần mềm hệ thống cho Model 50KS9500 Tại đây

11: Tải phần mềm hệ thống cho Model 50EK3 Tại đây

12: Tải phần mềm hệ thống cho Model 55EK3 Tại đây

13: Tải phần mềm hệ thống cho Model K50S8500 Tại đây

14: Tải phần mềm hệ thống cho các Model T2 Tại đây

15: Tải phần mềm hệ thống cho Model 43KL3 Tại đây

16: Tải phần mềm hệ thống cho Model 50KL3 Tại đây

17: Tải phần mềm hệ thống cho Model 55KL3 Tại đây

18: Tải phần mềm hệ thống cho Model 32P8 Tại đây

19: Tải phần mềm hệ thống cho Model 43EK7 Tại đây

20: Tải phần mềm hệ thống cho Model 43EK7LG Tại đây

21: Tải phần mềm hệ thống cho Model IPTV32 Tại đây

22: Tải phần mềm hệ thống cho Model 50EK7 Tại đây

23: Tải phần mềm hệ thống cho Model 55EK7 Tại đây

24: Tải phần mềm hệ thống cho Model 40EK7 (8.0) Tại đây

25: Tải phần mềm hệ thống cho Model 40EK7 (7.1) Tại đây

26: Tải phần mềm hệ thống cho Model 32EK7 (8.0) Tại đây

27: Tải phần mềm hệ thống cho Model 43Ek7 ( Main 2831) (7.1)Tại đây

28: Tải phần mềm hệ thống cho Model 40EK7 (8.0) Tại đây

29: Tải phần mềm hệ thống cho Model 40P8( IPTV) Tại đây

30: Tải phần mềm hệ thống cho Model 65EK7 Tại đây

31: Tải phầm mềm hệ thống cho Model 25DF2200Tại đây

32: Tải phần mềm hệ thống cho Model 32EK2S Tại đây

33: Tải phần mềm hệ thống cho Model 32EK3 Tại đây

 

 

 

 

 

FaceBookChat: not config